|

An Chine Dhaonna

1 Leave a comment on verse 1 0 Ar phiarc na limeartha
Nvair a deintear coinne
Cimhingh na fuil eadrawn
Ach an t-aon-chine
An chine dhaonna
Is duais na naisiun
Ag baint lei.

8

Source: http://footballpoets.org/poems/an-chine-dhaonna/