|

Source: https://footballpoets.org/poems/pompey-tin-tin-haiku/