|

Source: http://footballpoets.org/poems/touting-takes-the-ticket-haiku/